Kabai Óvoda

Kabai Óvoda

 

Sápy Lajos néptanító 1885. február 12-én a tanügy előmozdítása céljából

közjegyzői okiratba foglalta, hogy

Szükség lévén Kabán oly kisdedóvodára, melynek egyedüli feladata a kisdednek veszélytől való megóvása, rendreszoktatás és a gyermeki ártatlan nemes ápolása, amelyben tehát rendszeres tanításról szó sem lehet – óvodai helyiségül és gyakorló kertül adom a kabai evangélium szerint reformált egyháznak halálom után azt a hármas udvart, mely a kabai 2469. sz. telekjegyzőkönyvben 475. 4765 és 463. 464 helyrajzi számok alatt kizárólag nevemre vannak felvéve.”

 

Ennek köszönhetően 1897-ben 120 gyermek befogadására alkalmas óvoda kezdhette meg a működését Kabán.

A gyermek létszám csökkenése miatti 2006-os megszűnéséig a későbbiekben ez volt az 1-es számú Óvoda 2 óvodai csoporttal, majd  1975-től Tölgyfa Óvoda, 3 óvodai csoporttal.

1954-ben átadásra került a „Pircsi” néven közismertté vált 2-es számú Óvoda 2 óvodai csoporttal, mely  az 1980-ban történt felújítását, bővítését követően – ma Hétszínvirág Óvodaként – fogad kisgyermekeket 4 óvodai csoportban, maximálisan 120 főt.

1960-ban pedig megnyílt a 3-as számú Óvoda,   mely az eredeti épület (valamikori Úrikaszinó) lebontása után 1985-től a korábban Párt székházként funkcionáló, átalakított épületben – ma Napsugár Óvodaként – 2 óvodai csoportban maximálisan 60 főt tud befogadni a város kisgyermekei közül.

 A mai társadalmi elvárásoknak megfelelő, racionális működtetés változásokat generált a közelmúltban is az intézményünk életében, ugyanis 2007. augusztus 1-én megalakult Kaba, Báránd és Sáp Település Óvodai Intézményi Társulása. 2008. augusztus 1-től Tetétlen is csatlakozott az intézményi társuláshoz, s a társulási megállapodásban és jogszabályokban előírtak szerint a munkáltatói, gazdálkodási feladatokban korrekt, átlátható együttműködést alakítottunk ki, a szakmai önállóság megőrzése mellett. Az önkormányzatok így működtették a négy település óvodáit Kaba székhellyel, egészen a társulás 2013. július 1-i hatályú megszűnéséig.

A gyermeklétszám csökkenés okozta azt a várt és előre prognosztizált változást az intézményünk életében, miszerint 2014. szeptember 1-től a 7 óvodai csoportot eggyel csökkentenünk kellett.

A városunkban  jelenleg Kabai Óvoda néven 6 óvodai csoportban biztosítjuk  a településen élő kisgyermekek teljes körű óvodáztatását. Az óvodai nevelésben felkészült, gyermekszerető, innovatív óvodapedagógusok (6 köztük szakvizsgázott), pedagógiai asszisztensek és dajkák gondoskodnak a gyerekek személyiségének komplex fejlesztéséről, a sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciáik kialakításáról.  Óvodáink épülete egyre inkább korszerűsítésre szorult (nyílászárók, fűtés, vizesblokkok), s nagy örömünkre  a székhely épület felújítása egy sikeres EU-s pályázatnak köszönhetően 2012. szeptemberére fejeződött be. Környezetünk mindkét óvoda épületében igényes és rendezett, külső-belső felszereltsége megfelelő, bővülő, a gyermekek fejlődését-fejlesztését jól szolgáló.

Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet nálunk a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben – „belőled még minden lehet” – és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes óvodásunk lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlődhessen.

Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását, a környezetvédelmet, a hagyományőrzést. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében befogadjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket. Segítjük gyermekeinket a hátrányaik leküzdésében, a felzárkózásban, a tehetségük kibontakoztatásában, s igyekszünk biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket minden gyermek számára az optimális fejlődéshez. A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat megfogalmazó Pedagógiai Programunk gyakorlati megvalósításában törekszünk arra, hogy jó kapcsolatot ápolva külső-belső partnereinkkel a szülők és a fenntartónk elégedettek legyenek, elismerjenek. Legfontosabbnak pedig annak segítését, megalapozását tartjuk, hogy óvodásaink egyénileg sikeres és a közösség számára is hasznos, vidám kisiskolásokká, majd kiegyensúlyozott, értékes és elégedett felnőttekké válhassanak!

 

Végül álljon itt a pedagógiai munkánk mottójául is szolgáló vers:

 

Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,

Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,

Megtanulnak verekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,

Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

Megtanulják bűnösnek érezni magukat.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják megbecsülve érezni magukat.

Ha a gyerekek méltányosságban élnek,

Megtanulják az igazságosságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,

Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.

                                                        (Dorothy Law Holte)