Kabai Óvoda

2018. ápr. 5.

Beiratkozás 2018/2019-es óvodai nevelési évre

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

A gyermekek óvodai beíratásának időpontja a Kabai Óvodában

2018.április 23-tól 2018. április 27-ig, 8.00-15.00 óra között lesz!

Az óvoda felvételi körzete: Kaba város teljes területe.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a   felvételi napokon a Kabai Óvoda székhelyén: 4183 Kaba Batthyány u. 8.  (Hétszínvirág) (Azokat a gyermekeket is itt kell beíratni, akiket a Kabai Óvoda „Napsugár” óvoda épületébe szeretnének járatni.)

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2018/2019. nevelési évre a jogszabályban megfogalma­zottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. A nevelési év 2018. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig tart. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél  a gyermekek óvodai elhelyezéséről a két óvoda épület szabad férőhelyei alapján az intézményvezető dönt, a szülőkkel egyeztetve,  kérésüknek figyelembe vételére törekedve. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 2015. szeptember elsejétől hatályos rendelkezése (8. § (2) bekezdés) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A 2018/2019-es nevelési évben a 2015. szeptember 1. előtt született gyermekeknek kötelező a részvétele az óvodai nevelésben.  

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • A szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Be kell mutatni továbbá:

  • a gyermek TAJ kártyáját
  • Szakértői véleményt, amennyiben a gyermek rendelkezik a sajátos nevelési igényről vagy magatartásproblémáról szóló   szakvéleménnyel.
  • Minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, esetleges tartós betegségével kapcsolatos, amennyiben a gyermek rendelkezik vele.
  • Itt tartózkodást igazoló okmányokat, nem magyar állampolgárságú gyermek esetén.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2015. augusztus 31-ig születtek! A már óvodába járó gyermekeket nem kell beíratni!

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is – 2,5 éves kisgyermeket -, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül (2019. február 28-ig) betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátása

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján) Az intézmény ellátja a hátrányos helyzetű gyerekek hátránykompenzációját és egyenlő esélyekhez juttatását, továbbá  a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásán belül a tehetséggondozást is.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 247. §.  az alábbiak szerint szankcionálja:

1) Az a szülő vagy törvényes képviselő 

  1. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  2. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
  3. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése szerint „A pénzbírság legalacsonyabb összege … ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint”.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség (óvodai nevelésben történő részvétel) teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 31.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38. § alapján fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Kaba 2018. március 19. 

Kaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete